Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Σύνδεση

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 4 queries took 8 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `users`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `roles`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `roles_users`332