Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθημάτων «Προγραμματισμός Υπολογιστών και  Εφαρμογές» και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές»

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πληροφορικής

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2016-11-25]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 25/11/2016 έχοντας υπόψη την αριθμ.Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 80 παρ.6 του ν.4009/2011 και το άρθρο 28 παρ.3 του ν.4386/2015, την αριθμ.45/18-10-2016 συνεδρία της Κοσμητείας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και την αριθμ.505/4-11-2016 συνεδρία της Συγκλήτου του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:

«ΠρογραμματισμόςΥπολογιστών και  Εφαρμογές» (κωδ.μαθ.3445), για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, καθώς και για τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές» (κωδ.μαθ.3150), για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης.

Σχετικά Αρχεία:
[ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-12-20]

Αιτήσεις υποψηφιότητας κατέθεσαν:

1) (αριθμ.πρωτ.750) η Διδάκτορας κ. Μαρία Νταλιάνη του Στέφανου,

2) (αριθμ.πρωτ.769) ο Διδάκτορας κ. Κωνσταντίνος Φερεντίνος του Παναγιώτη-Γεωργίου και

3) (αριθμ.πρωτ.771) ο Διδάκτορας κ. Κωνσταντίνος Δελτούζος του Πέτρου.

 

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2016-11-26]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 25ης Νοεμβρίου 2017 όρισε τους κ.κ. Νικόλαο Λορέντζο, Καθηγητή  Γ.Π.Α., Κωνσταντίνο Γιαλούρη, Καθηγητή Γ.Π.Α. και Κωνσταντίνα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ.Π.Α., ως μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Προγραμματισμός Υπολογιστών και Εφαρμογές» και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές».

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2017-01-16]

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις 16/1/2017 (αριθμ.πρωτ.824).

Πρόσληψη [2017-02-01]

H Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 1/2/2017 αποφάσισε, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, την πρόσληψη της κ. Μαρίας Νταλιάνη του Στέφανου, Διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέση Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων «ΠρογραμματισμόςΥπολογιστών και  Εφαρμογές» (κωδ.μαθ.3445), για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, καθώς και για τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές» (κωδ.μαθ.3150), για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (συνολικά 6 ώρες/εβδομάδα).

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης. 

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 20 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`663
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`333
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`661
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`331
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 39 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 39 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 554
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (135, 141, 144, 145, 148) 221