Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθημάτων «Γεωργική Λογιστική» και «Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική»

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2016-11-25]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 25/11/2016 έχοντας υπόψη την αριθμ.Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 80 παρ.6 του ν.4009/2011 και το άρθρο 28 παρ.3 του ν.4386/2015, την αριθμ.45/18-10-2016 συνεδρία της Κοσμητείας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης και την αριθμ.505/4-11-2016 συνεδρία της Συγκλήτου του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:

«Γεωργική Λογιστική» (κωδ.μαθ.3665) και «Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική» (κωδ.μαθ.20), για τους φοιτητές του 4ου και 8ου εξαμήνου, αντίστοιχα, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης.

Σχετικά Αρχεία:
[ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-12-20]

Αιτήσεις υποψηφιότητας κατέθεσαν:

1) (αριθμ.πρωτ.768) ο κ. Κωνσταντίνος Λιάπης του Ιωάννη, αναπληρωτής καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών,

2) (αριθμ.πρωτ.776) ο Διδάκτορας κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου και

3) (αριθμ.πρωτ. 796) ο Διδάκτορας κ. Γεώργιος Θανάσας του Λαζάρου.

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2016-11-26]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 25ης Νοεμβρίου 2017 όρισε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, Καθηγητή Γ.Π.Α., Παύλο Καρανικόλα, Επίκουρο Καθηγητή Γ.Π.Α. και Χρήστο Παπαδά, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α. ως μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Γεωργική Λογιστική» και «Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική»

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2017-01-23]

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις 23/1/2017 (αριθμ.πρωτ.834).

Πρόσληψη [2017-02-01]

H Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 1/2/2017 αποφάσισε, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, την πρόσληψη του κ. Κωνσταντίνου Λιάπη του Ιωάννη, καθηγητή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου, σε θέση Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων «Γεωργική Λογιστική» (κωδ.μαθ.3665) και «Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική» (κωδ.μαθ.20), για τους φοιτητές του 4ου και 8ου εξαμήνου, αντίστοιχα, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (συνολικά 6 ώρες/εβδομάδα).

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης. 

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 19 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 38 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 38 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 553
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (134, 140, 143, 146, 147) 221