Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμανο "Γεωργική Οικονομία με εφαρμογές στην Ανάλυση Τιμών"

Είδος Θέσης: Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2016-10-19]

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ             

ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.992/τ.Γ΄/10-10-2016 δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία με εφαρμογές στην Ανάλυση Τιμών».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19/12/2016.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001603211   

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 210.529.4742.

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-12-19]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Ρεζίτης Αντώνιος του Νικολάου

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.513/24-10-2016)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2017-05-02]

Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.24-3-2017)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 514/2-5-2017)

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών μελών Τμ.ΑΟΑ ]
[ Μητρώο εξωτερικών μελών Τμ.ΑΟΑ ]

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2017-05-19]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ συνεδρία ΓΣΕΣ 19/05/2017

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

1.        Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Οικονομία-Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"

2.        Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον αγροτικό τομέα"  

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

3.        Γαλανόπουλος Κων/νος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Οικονομία"

4.        Markou Marinos, Chief Research Officer, Agricultural Research Institute of Cyprus, μεγνωστικόαντικείμενο"Agricultural Economics"

5.        Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική και Οικιακή Οικονομία"

6.        Ζανιάς Γεώργιος,Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά αντικείμενα με έμφαση στο αντικείμενο της Γεωργικής Πολιτικής και των ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης"

7.        Καραγιάννης Ιωάννης, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική"

8.        Ντεμούσης Μιχαήλ, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική, Οικονομική της Εργασίας"

9.        Φουσέκης Παναγιώτης, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στη Μικροοικονομική"

10.    Χριστόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυση"  

11.    Τζουβελέκας Ευάγγελος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Σέμος Αναστάσιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Πολιτική-Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων"
 2. Κατρανίδης Στυλιανός, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Οικονομική"
 3. Μάνος Βασίλειος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική της Γεωργικής Παραγωγής με έμφαση στη μαθηματική και στατιστική οικονομική ανάλυση αυτής"
 4. Τζίμητρα-Καλογιάννη Ειρήνη, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων-Συμπεριφορά Καταναλωτή"
 5. Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική-Οικονομική του Περιβάλλοντος"
 6. Μπάτζιος Χρήστος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομία Ζωικής Παραγωγής και εφαρμοσμένη στατιστική"
 7. Χονδρογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση"
 8. Βλάσσης Μηνάς, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"
 9. Γάτσιος Κωνσταντίνος,Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική Ανάλυση"
 10. Κόλλιας Χρήστος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική"
 11. Κατσουλάκος Ιωάννης,Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική θεωρία με έμφαση στην Μικροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική"

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2017-07-10]

Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 10/7/2017 (ώρα συνεδρίας 11 π.μ.)

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Οικονομία-Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"

2. Γαλανόπουλος ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Οικονομία"

3. Θεοδωροπούλου ΕλένηΚαθηγήτρια Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική και Οικιακή Οικονομία"

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2017-09-20]

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατάθεσε την Εισηγητική Έκθεση για την διαδικασία πλήρωσης μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στις 20/9/2017 (αριθμ.πρωτ.116)

Εκλογή [2017-10-25]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 25/10/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΞΕΛΕΓΗ ο κ. Αντώνιος Ρεζίτης του Νικολάου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              11

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                    9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ           9

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 20 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 37 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 37 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 774
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (132, 136, 151, 149, 150, 159, 160) 331