Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθημάτων «Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός» και «Προγραμματισμός Υπολογιστών και Εφαρμογές»

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πληροφορικής

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2016-01-14]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 14/1/2016 έχοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση και τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.1674/1986, του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 και του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν, αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:

«Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός» για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, αντίστοιχα,  καθώς και «Προγραμματισμός Υπολογιστών και Εφαρμογές» για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. 

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. και εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι. με ισοδύναμα προσόντα και διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1674/1986.

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί, θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του.

Σχετικά Αρχεία:
[ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-02-08]

Αιτήσεις υποψηφιότητας κατέθεσαν:

1) στη 1/2/2016 (αριθμ.πρωτ.833) ο κ. Θεόδωρος Ανδρόνικος του Στέφανου, επίκουρος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου,

2) στις 3/2/2016 (αριθμ.πρωτ.845) ο κ. Έκτωρ-Εμμανουήλ Νισταζάκης του Γεωργίου, επίκουρος καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α.,

3) στις 3/2/2016 (αριθμ.πρωτ.841) ο Διδάκτορας κ. Μιχαήλ Έξαρχος του Γεωργίου,

4) στις 29/1/2016 (αριθμ.πρωτ.827) ο Διδάκτορας κ. Αθανάσιος Λαζαρόπουλος του Γεωργίου και

5) στις 8/2/2016 (αριθμ.πρωτ.853) ο Διδάκτορας κ. Δημήτριος Στρατογιάννης του Γρηγορίου.

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2016-01-15]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 14ης Ιανουαρίου 2016 όρισε τους κ.κ. Νικόλαο Λορέντζο, Καθηγητή  Γ.Π.Α., Κωνσταντίνο Γιαλούρη, Καθηγητή Γ.Π.Α. και Κωνσταντίνα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ.Π.Α., ως μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός» και «Προγραμματισμός Υπολογιστών και Εφαρμογές»

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2016-02-22]

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις 22/2/2016 (αριθμ.πρωτ.933).

Πρόσληψη [2016-03-03]

H Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 3/3/2016 αποφάσισε, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, την πρόσληψη του κ. Θεοδώρου Ανδρόνικου του Στέφανου, καθηγητή βαθμίδας επίκουρου καθηγητή του Ιόνιου Πανεπιστημίου, σε θέση Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός» για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, αντίστοιχα,  καθώς και «Προγραμματισμός Υπολογιστών και Εφαρμογές» για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (συνολικά 6 ώρες/εβδομάδα).

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 20 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 34 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 34 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 554
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (106, 117, 109, 115, 116) 221