Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι"

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2016-01-14]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 14/1/2016 έχοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση και τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.1674/1986, του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 και του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν, αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες του παρακάτω μαθήματος:

«Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, καθώς και των 6ου και 8ου  εξαμήνων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. και εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι. με ισοδύναμα προσόντα και διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1674/1986.

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί, θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του.

Σχετικά Αρχεία:
[ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-02-03]

Αιτήσεις υποψηφιότητας κατέθεσαν:

1) στις 3/2/2016 (αριθμ.πρωτ.844) ο κ. Γεώργιος Μαλινδρέτος του Παύλου, επίκουρος καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών και

2) στη 1/2/2016 (αριθμ.πρωτ.835) η Διδάκτορας κ. Ελένη Καϊμακούδη του Ιωάννη. 

 

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2016-01-15]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 14ης Ιανουαρίου 2016 όρισε τους κ.κ. Σταύρο Τσουκαλά, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α., Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, Καθηγητή Γ.Π.Α. και Ανδρέα Δριχούτη, Επίκουρο Καθηγητή Γ.Π.Α. ως μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη διδασκαλία του μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι".

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2016-03-01]

Οι κ.κ. Κ.Τσιμπούκας, καθηγητής και Α.Δριχούτης, επίκουρος καθηγητής κατέθεσαν το εισηγητικό τους σημείωμα την 1/3/2016 (αριθμ.πρωτ.987).

Ο κ. Στ.Τσουκαλάς, αναπληρωτής καθηγητής κατέθεσε την εισήγησή του την 1/3/2016 (αριθμ.πρωτ.988).

Πρόσληψη [2016-03-03]

H Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 3/3/2016 αποφάσισε, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, την πρόσληψη του κ.Γεωργίου Μαλινδρέτου του Παύλου, καθηγητή βαθμίδας επίκουρου καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέση Διδάσκοντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» (5 ώρες/εβδομάδα)  για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, καθώς και των 6ου και 8ου  εξαμήνων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 19 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 32 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 32 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 553
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (104, 114, 111, 113, 112) 221