Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους Ανάλυσης"

Είδος Θέσης: Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2015-04-27]

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ             

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.358/τ.Γ΄/21-4-2015 δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους Ανάλυσης».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (επτά (7) CD) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/06/2015.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00000538473   

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 210.529.4742

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2015-06-27]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Κλωνάρης Ευστάθιος του Χριστόφορου

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.1583/24-6-2015)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2015-05-12]

Εισήγηση για την επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.   31-3-2015)

Εισήγηση για την επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τ.Β.Α.    24/27-4-2015)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 475/12-5-2015)

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2015-07-27]

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 10/7/2015)

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 28/15-7-2015)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

1.        Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

1.        Μάνος Βασίλειος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2.        Κατρανίδης Στυλιανός, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

3.        Κουτρουμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

4.        Γαλανόπουλος Κων/νος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

5.        Μπάτζιος Χρήστος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

1.        Kephaliacos Charilaos, Professeur, Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse, Universite de Toulouse

 

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

1.        Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

1.      Βελέντζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2.      Καραγιάννης Ιωάννης, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

3.     Ζανιάς Γεώργιος,Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

4.     Ντεμούσης Μιχαήλ, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

5.      Αγιακλόγλου Χρήστος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

1.        Giannakas Konstantinos, Professor of Industrial Organization, Agricultural Policy, Regulatory Economics, Marketing, Department of Agricultural Economics, University of Nebraska-Lincoln

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2015-10-12]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 12/10/2015

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Σπ.Κίντζιος)

 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ. Ευστάθιου Κλωνάρη, μόνιμου επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση καθηγητή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό  αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 12ης Οκτωβρίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Λαζαρίδη, Πρόεδρο της Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής. 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Π.Λαζαρίδης)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ. Ευστάθιου Κλωνάρη, μόνιμου επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση καθηγητή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό  αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 12ης Οκτωβρίου 2015  και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ. 1402/30-4-2012 τΒ΄),  όρισε τους κ.κ. Karantininis KostasProfessor, Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) και Χλέτσο Θεολόγο-Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό  έργο του υποψηφίου κ. Ευστάθιου Κλωνάρη, επίκουρου καθηγητή Γ.Π.Α..

Ο κ. Ευστάθιος Κλωνάρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  και υποψήφιος για εξέλιξη σε θέση Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης», με την αριθμ.416/12-10-2015 επιστολή (αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος 420/12-10-2015), υπέδειξε τον κ. Ροζάκη Στυλιανό, Αναπληρωτή Καθηγητή τουΤμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αξιολογητή του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του,  σύμφωνα με  το  άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24). 

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 14/10/2015), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους. 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2015-12-15]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 27/10/2015 (αριθμ.πρωτ.519) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κ. Kostas Karantininis, Professor, Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, απέστειλε την από 25/11/2015 αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.697/4-12-2015).

Ο κ. Μιχαήλ Χλέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απέστειλε την από 20/11/2015 αξιολόγησή του(αριθμ.πρωτ.650/20-11-2015).

Ο κ. Στυλιανός Ροζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απέστειλε στις 1/12/2015 αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.683/1-12-2015).

Εκλογή [2016-01-18]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Εξελέγη ο κ. Ευστάθιος ΚΛωνάρης του Χριστόφορου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  7

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       7

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 23 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';113
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 30 LIMIT 1112
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 30 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 775
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (88, 98, 97, 99, 101, 102, 121) 221