Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών"

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πληροφορικής

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2015-03-31]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 31/3/2015 έχοντας υπόψη την αριθμ. Φ.122.5/48/179398/Ζ2/6-11-2014 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 και του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν,  αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ.407/80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες του παρακάτω μαθήματος:

«Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών»για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών.

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι. με ισοδύναμα προσόντα και διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1674/1986.

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί, θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του.

Σχετικά Αρχεία:
[ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2015-04-21]

Υποψήφιος ο κ.Θεόδωρος Ανδρόνικος.

[η αίτηση υπεβλήθη στις 17/4/2015 (αριθμ.πρωτ.ΓΠΑ 3105/17-4-2015 και αριθμ.πρωτ.Γραμματείας Τμ.ΑΟΑ 1282/20-4-2015)

Διευκρινίζεται ότι, δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας είχαν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι. με ισοδύναμα προσόντα και διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1674/1986.

Επομένως η από 14/4/2015 αίτηση υποψηφιότητας (αριθμ.πρωτ.1281/20-4-2015) του κ. Εμμανουήλ Ζούλια, δεν αξιολογήθηκε διότι δεν καλύπτει τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2015-04-01]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 31ης Μαρτίου 2015 όρισε τους κ.κ. Νικόλαο Λορέντζο, Καθηγητή  Γ.Π.Α., Θεόδωρο Τσιλιγκιρίδη, Καθηγητή Γ.Π.Α. και Κωνσταντίνο Γιαλούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α. ως μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ.407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών".

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2015-04-30]

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη ενός Επίκουρου Καθηγητή με τη διαδικασία του ΠΔ.407/80 στις 30/4/2015 (αριθμ.πρωτ.1346).

Πρόσληψη [2015-05-13]

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 13/5/2015 έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011,

2) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80,

3) τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.δ του Ν.1674/1986,

4) την κατανομή πίστωσης στο Τμήμα μας από την Σύγκλητο του Γ.Π.Α. (συνεδρία 473/1-4-2015),

5) την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 31/3/2015), που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού και

6) την εισήγηση της Επιτροπής για την επιλογή ενός Διδάσκοντα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

μετά από διαλογική συζήτηση έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εν λόγω Εισήγηση και αποφάσισε, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15, την πρόσληψη του κ. Θεοδώρου Ανδρόνικου του Στέφανου, καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Ιόνιου Πανεπιστημίου, σε θέση Διδάσκοντα βάσει του Π.Δ. 407/80, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του  μαθήματος «Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών» (6 ώρες/εβδομάδα) για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών.

 Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 26 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`335
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`334
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`334
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`554
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 29 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 29 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 552
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (85, 92, 87, 93, 95) 220