Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό Αντικείμενο "Οικονομική Τροφίμων"

Είδος Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2014-02-03]

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 86/24-1-2014 τΓ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Τροφίμων".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  03/04/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2105294742 

 

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2014-04-03]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Δριχούτης Ανδρέας του Χρήστου

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 828/25-2-2014)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2013-12-23]

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.   3-12-2013)

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τ.Β.Α.    5/17-12-2013)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 451/23-12-2013) 

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2014-05-06]

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 10/04/2014)

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 9/6-5-2014)

                                                   ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Ζωγραφάκης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Ροζάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Βελέντζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 2. Μάττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 3. Χλέτσος Θεολόγος-Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. Giannakas Konstantinos, Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, University of Nebraska-Lincoln

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Τσουκαλάς Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Σπαθής Παύλος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Φουσέκης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 2. Καραγιάννης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 3. Δημέλη Σοφία,Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. Yiannaka Amalia, Associate Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, University of Nebraska-Lincoln

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2014-06-11]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 11/6/2014

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Σπ.Κίντζιος)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ. Ανδρέα Δριχούτη, λέκτορα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό  αντικείμενο «Οικονομική Τροφίμων» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 11ης Ιουνίου 2014 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Λαζαρίδη, Πρόεδρο της Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής. 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Π.Λαζαρίδης)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Οικονομική Τροφίμων» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 11ης Ιουνίου 2014 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ. 1402/30-4-2012 τΒ΄),  όρισε τους κ.κ. Spiros Stefanou, Professor Pennsylvania State University, U.S.A. και Jutta Roosen, Professor Technische Universitat Munchen, Deutschland, Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό  έργο του υποψηφίου κ. Ανδρέα Δριχούτη, λέκτορα Γ.Π.Α..

Ο κ. Ανδρέας Δριχούτης, λέκτορας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  υποψήφιος για εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Τροφίμων», υπέδειξε τους κ.κ.Jayson L. Lusk, Professor, Oklahoma State University, U.S.A. και Jay Corrigan, Associate Professor, KenyonCollege, Ohio, U.S.A. ως εξωτερικούς Αξιολογητές του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του,  σύμφωνα με  το  άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24). 

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 17/6/2014), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους. 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2014-08-29]

 

Ο κ. JayCorrigan,AssociateProfessor, KenyonCollege, Ohio, U.S.Aαπέστειλε στις 18/6/2014την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1444/19-6-2014).

Ο κ. JaysonL. Lusk, Professor, OklahomaStateUniversity, U.S.A.απέστειλε στις 18/6/2014την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1445/19-6-2014).

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απέστειλε στις 19/6/2014 (αριθμ.πρωτ.1446) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου για το χρονικό διάστημα που υπηρετούσε ως λέκτορας στο εν λόγω Τμήμα.

Η κ. JuttaRoosen, Professor,TechnischeUniversitatMunchen, Deutschlandαπέστειλε στις 23/7/2014 την αξιολόγησή της (αριθμ.πρωτ.1627/23-7-2014).

Ο κ. SpirosStefanou, Professor, PennsylvaniaStateUniversity, U.S.A. απέστειλε στις 13/8/2014 την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1717/13-8-2014).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 29/8/2014 (αριθμ.πρωτ.1725) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Εκλογή [2014-10-10]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10/10/2014 και ώρα 16:00 μ.μ.

Εξελέγη ο κ. Ανδρέας Δριχούτης του Χρήστου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  7

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       7

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 16 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';113
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 26 LIMIT 1110
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 26 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 771
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (67, 70, 69, 72, 75, 77, 78) 220