Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό Αντικείμενο  "Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος"

Είδος Θέσης: Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2013-09-24]

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1056/20-9-2013 τΓ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με γνωστικό αντικείμενο " Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 24/11/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2105294742 

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2013-11-24]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Καμπάς Αθνάσιος του Παναγιώτη

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 582/19-11-2013)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2013-12-23]

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.   3-12-2013)

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τ.Β.Α.    5/17-12-2013)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 451/23-12-2013) 

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2014-02-06]

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 13/01/2014)

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 6/6-2-2014)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Λουλούδης Λεωνίδας, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Χάλκος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 2. Παπανδρέου Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών
 3. Μπίθας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου
 4. Διακουλάκη Δανάη, Καθηγήτρια Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
 5. Κοντογιάννη Αρετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. KontoleonAndreas, Associate ProfessorofEnvironmental Economics and Public Policy, Department of Land Economy,CambridgeUniversity

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Ροζάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας
 2. Βλάχου Ανδριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών
 3. Πρωτοπαπάς Άγγελος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 4. Σούτσας Κωνσταντίνος,Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 5. Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. Deltas George, ProfessorofIndustrial Organization, Environmental Economics, Auctions, Political Economy, DepartmentofEconomics, University of Illinois at Urbana-Champaign

 

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2014-04-03]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 3/4/2014

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Σπ.Κίντζιος)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ. Αθανασίου Καμπά, μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη  βαθμίδα  του  Αναπληρωτή Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» συγκλήθηκε  με  ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 3ης Απριλίου 2014 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον καθηγητή κ. Λεωνίδα Λουλούδη, Πρόεδρο της Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής. 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Λ.Λουλούδης)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος" συγκλήθηκε με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 3ης Απριλίου 2014 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄24), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) όρισε τους κ.κ. Nikolaos Georgantzis, Professor, University of Reading, U.K. και Joanna Poyago-Theotoky, Professor, La Trobe University, Australia,  Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό  έργο του υποψηφίου κ. Αθανασίου Καμπά, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Γ.Π.Α..

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 9/4/2014), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους. 

 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2014-06-09]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 29/4/2014 (αριθμ.πρωτ.1177) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κ. Nikolaos Georgantzis, Professor, University of Reading, U.K. απέστειλε στις 13/4/2014 την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1144/14-4-2014).

Η κ. Joanna Poyago-Theotoky,Professor, La Trobe University, Australia απέστειλε στις 7/6/2014 την αξιολόγησή της (αριθμ.πρωτ.1396/10-6-2014).  

Εκλογή [2014-07-09]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09/07/2014 και ώρα 15:00 μ.μ.

Εξελέγη ο κ. Αθανάσιος Καμπάς του Παναγιώτη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  7

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       7

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 16 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 25 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 25 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 771
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (62, 65, 66, 68, 71, 73, 74) 220