Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι"

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2012-02-17]

 Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος 15/02/2012

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχοντας υπόψη:  1) τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011, 2) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, 3) τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.δ του Ν.1674/1986, 4) την από 3/2/2012 λύση της εργασιακής σχέσης του μέλους ΔΕΠ κ. Ηλία Βλάχου και 5) την από 8/2/2012 υπεύθυνη δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, περί παραίτησης από κάθε οικονομική απαίτηση, που απορρέει από την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης ως διδάσκων βάσει του ΠΔ.407/80 για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του μαθήματος «Συνεταιριστική Οικονομία» ενέκρινε, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12, την πρόσκληση ενδιαφέροντος για να προσλάβει:

α) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού άλλου Α.Ε.Ι. και

β) σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντας επιστήμονα ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους (κάτοχο διδακτορικού διπλώματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ.407/80,

προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των  μαθημάτων:

α) «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και

β) «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου των Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών και Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, καθώς και των 6ου και 8ου  εξαμήνων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή και το σύνολο των αποδοχών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500 €.

Σχετικά Αρχεία:
[ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2012-02-23]

Υποψήφιος ο κ.Κωνσταντίνος Ήντουνας.

(η αίτηση υπεβλήθη στις 23/12/2012 με αριθμ.πρωτ.613)

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2012-02-18]

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 15ης Φεβρουαρίου 2012 όρισε τους κ.κ. Πέτρο Σολδάτο, Καθηγητή  Γ.Π.Α., Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, Καθηγητή Γ.Π.Α. και Σταύρο Τσουκαλά, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α. ως μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ.407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι".

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2012-03-08]

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ.407/80 στις 8/3/2012 (αριθμ.πρωτ.669).

Πρόσληψη [2012-03-26]

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 26/3/2012 έχοντας υπόψη:  

1) τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011, 2) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, 3) τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.δ του Ν.1674/1986, 4) την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 15/2/12), που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού και 5) την εισήγηση της Επιτροπής για την επιλογή ενός Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα μας, μετά από διαλογική συζήτηση έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εν λόγω Εισήγηση, σύμφωνα με την οποία προτείνεται, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12,

η πρόσληψη του μέλους ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Ήντουνα του Αποστόλου στη θέση του Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των  μαθημάτων:

α) «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και

β) «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου των Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών και Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, καθώς και των 6ου και 8ου  εξαμήνων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή και το σύνολο των αποδοχών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500 €.

 

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 20 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`664
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 22 LIMIT 1112
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 22 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 551
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (42, 43, 45, 46, 47) 221