Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Συνεταιριστική Οικονομία"

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2011-12-12]

Συνεδρία Γενικής Συνέλευσης Τμήματος 12/12/2011

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011, 2) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, 3) την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 22/3/11), που αφορά  στην υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες έκτακτου διδακτικού προσωπικού, ύστερα από αιτήματα των Εργαστηρίων και 4) τη διάθεση, από την Σύγκλητο του Γ.Π.Α. (συνεδρία 14/11/2011), πίστωσης που ανέρχεται στο ποσό των 1.500 € ενέκρινε, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες του υποχρεωτικού μαθήματος «Συνεταιριστική Οικονομία» του 9ου εξαμήνου (4ώρες/εβδομάδα).  Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή και το σύνολο των αποδοχών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500 €.

 

Σχετικά Αρχεία:
[ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2011-12-20]

Μοναδικός υποψήφιος ο κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος.

(αίτηση υποψηφιότητας υπεβλήθη στις 15/12/2011 αριθμ.πρωτ.433)

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2011-12-13]

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνεδρία της 12ης Δεκεμβρίου 2011 όρισε τους κ.κ. Δημήτριο Δαμιανό, Καθηγητή  Γ.Π.Α., Παύλο Σπαθή, Καθηγητή Γ.Π.Α. και Ηλία Βλάχο, Επίκουρο Καθηγητή Γ.Π.Α. ως μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ.407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Συνεταιριστική Οικονομία".

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2011-12-21]

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη ενός Διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ.407/80 στις 21/12/2011 (αριθμ.πρωτ.460).

Πρόσληψη [2011-12-22]

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21/12/2011

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011, 2) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, 3) τη διάθεση από την Σύγκλητο του Γ.Π.Α. (συνεδρία 14/11/2011) πίστωσης, που ανέρχεται στο ποσό των 1.500 €, 4) την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 12/12/11), που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού και 5) την εισήγηση της Επιτροπής για την επιλογή ενός Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα μας, μετά από διαλογική συζήτηση έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εν λόγω Εισήγηση, σύμφωνα με την οποία προτείνεται, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12,

η πρόσληψη του κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου του Νικήτα στη θέση του Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος «Συνεταιριστική Οικονομία», υποχρεωτικού 9ου εξαμήνου, (6 ώρες/εβδομάδα), για   τους   φοιτητές  του  Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας  και  Ανάπτυξης.

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή και το σύνολο των αποδοχών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500 €.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 16 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 20 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 20 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 551
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (34, 36, 38, 37, 39) 220