Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι"

Είδος Θέσης: Διδάσκων με το πδ 407/80

Εργαστήριο: Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Εξέλιξη Εκλογής

Ανανέωση Πρόσληψης [2011-04-15]

 Συνεδρία Γενικής Συνέλευσης 15/4/2011

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80,
  2. το αριθμ.1086/11-4-2011 έγγραφο του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σταύρου Τσουκαλά, Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων,
  3. τη μη αποδοχή από την κ. Άννα Μποτωνάκη του διορισμού της σε θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ στον τομέα τροφίμων και γεωργίας»,
  4. την αιφνίδια απουσία για λόγους υγείας του Επίκουρου καθηγητή κ. Ηλία Βλάχου, στον οποίο είχε ανατεθεί, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 11/5/2010), η διδασκαλία του μαθήματος «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» σε όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α. (πλην Τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) και
  5. τη διάθεση, από την Σύγκλητο του Γ.Π.Α. (συνεδρία 414/23-3-2011), πίστωσης που ανέρχεται στο ποσό των 9.500 €,

αποφάσισε, για την κάλυψη των έκτακτων διδακτικών αναγκών που προέκυψαν και για λόγους ανωτέρας βίας, την ανανέωση της πρόσληψης της κ. Καλλιόπης Χατζηπαναγιώτου, ως διδάσκουσας σύμφωνα με το Π.Δ.407/80, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2010-11 των παρακάτω μαθημάτων:

α) «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και

β) «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι» στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου των Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων, καθώς και των 6ου και 8ου  εξαμήνων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Η ανανέωση τη πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί στη βαθμίδα Λέκτορα και με εβδομαδιαία απασχόληση τουλάχιστον έξι (6) ωρών.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 19 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`665
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 19 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 19 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 110
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` = (31) 001