Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Εφαρμογές - Γεωργική Εκπαίδευση"

Είδος Θέσης: Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2010-07-30]

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.648/23.07.2010 τ Γ΄ δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές – Γεωργική Εκπαίδευση».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 30.09.2010.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο:210.529.4742

Σχετικά Αρχεία:
[ ΦΕΚ προκήρυξης ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2010-09-30]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Κουτσούρης Αλέξανδρος του Επαμεινώνδα 

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 170/28-9-2010) 

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2010-11-03]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ συνεδρία ΓΣΕΣ 3/11/2010

                                                 ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Δαμιανός Δημήτριος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 140/20-6-03 τΝΠΔΔ)
 2. Καζακόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ)
 3. Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 165/11-7-03 τΝΠΔΔ)
 4. Καφφέ-Γιδαράκου Ισαβέλλα, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία» (ΦΕΚ διορισμού 176/19-3-07 τΓ΄)
 5. Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον Αγροτικό Τομέα» (ΦΕΚ διορισμού 219/3-4-07 τΓ΄)
 6. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των αγροτικών συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού 53/9-3-05 τΝΠΔΔ)
 7. Σολδάτος  Πέτρος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μαθημα-τικά» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ)
 8. Τσουκαλάς Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 45/6-2-04 τΝΠΔΔ)

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία-Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 535/22-6-10 τΓ΄)
 2. Σπαθής Παύλος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομική – Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής» (ΦΕΚ διορισμού 161/23-7-02 τΝΠΔΔ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Κόκκος Αλέξιος, Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (ΦΕΚ διορισμού 233/8-8-06 τΝΠΔΔ)
 2. Μπαγάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία και Πολιτικές Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ διορισμού 1161/29-12-08 τΓ΄)
 3. Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 39/18-2-00 τΝΠΔΔ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιακωβίδου Όλγα,Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία-Αγροτικός Τουρισμός» (ΦΕΚ διορισμού 6/13-1-03 τΝΠΔΔ)
 2. Μωυσίδης Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Παν/μίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 5/14-1-04 τΝΠΔΔ)
 3. Αναστασιάδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Δια Βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)» (ΦΕΚ διορισμού 232/22-3-10 τΓ΄)

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2010-12-13]

Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 13/12/2010 (ώρα συνεδρίας 12:10 μ.μ.)

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Καζακόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ)
 2. Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 165/11-7-03 τΝΠΔΔ)
 3. Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 39/18-2-00 τΝΠΔΔ)

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2011-03-14]

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατέθεσε την Εισηγητική Έκθεση για την εξέλιξη του μόνιμου επίκουρου καθηγητή κ. Αλέξανδρου Κουτσούρη σε θέση ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στις 14/3/2011 (αριθμ.πρωτ. κατάθεσης 841).

Εκλογή [2011-04-15]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 15/4/2011 και ώρα 12:30 μ.μ.

ΕΞΕΛΕΓΗ ο κ. Αλέξανδρος Κουτσούρης του Επαμεινώνδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              11

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  10

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       10

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 17 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`663
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 12 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 12 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 661
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (21, 22, 24, 25, 26, 30) 220